PAKA-s   Polonijny  Klub  Aktywności  Sportowych-Strzelectwo Sportowe
/

                                                                   Aktywność  sportowa  przez  cały  rok

 
 

 III Bieg Pocztyliona " Królewska Poczta Polowa "

" WOLNOŚĆ " - bieg z pogranicza kultur  śladem Szlaku Jagiellońskiego

" Słowiańskie Korzenie "

Gdańsk - Wilno – Grodno- Lublin - Kraków - Wiedeń 2018

1 – 12 września 2018

 

" Bo kultura Słowiańska to nasze dziedzictwo. To doświadczenie przodków, to wiedza i mądrość. 

To są nasze korzenie, to jedyny fundament, na którym możemy oprzeć i budować nasze życie.

 Innego nie mamy. "

Termin przeprowadzenia wydarzenia wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości,    460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 335 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej, oraz otwarciem pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.

 Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia         i pogranicza Polsko - Litewsko - Białoruskiego. O wspólnych tradycjach, wspólnej przeszłości, uformowanej przez szereg społeczności etnicznych,  kulturowych, wyznaniowych. Złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość. Popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim, popularyzacji kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z eduka-cją wiedzy historycznej o kraju ojczystym, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zada-nie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą.


Organizator III Biegu Pocztyliona włączony został w skład Komitetu Otwarcia Pomnika Króla Jana III Sobieskiego           na górze Kahlenberg w Wiedniu, w dniu 12 września 2018 roku.

Wydarzenie rozpocznie się na cmentarzu, na Gdańskiej Zaspie 1 września / sobota /, przy grobach poległych pocztowców, skąd uczestnicy przebiegną pod pomnik Obrońców Poczty Polskiej. Bieg zakończy się 12 września / środa / w Wiedniu na Górze Kahlenberg  podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Króla Jana III Sobieskiego, a następnie w katedrze św. Stefana w Wiedniu uczestnicy biegu wezmą udział w uroczystościach obchodów Wiktorii Wiedeńskiej.W wydarzeniu, jako grupa główna biegu, na całym przebiegu trasy, wezmą udział jednocześnie cztery czteroosobowe sztafety. 

Podział Biegu Pocztyliona na odcinku: Gdańsk - Wiedeń na cztery sztafety ma charakter historyczny. Sztafety poświęcone będą Królom Polskim panującym w latach funkcjonowania Szlaku Jagiellońskiego. 

Sztafeta 1: Króla Władysława Jagiełło             - Władysławowska                                                           

Sztafeta 2: Króla Kazimierza Jagiellończyka  - Kazimierzowska                                                                

Sztafeta 3: Króla Zygmunta II Augusta           - Zygmuntowska                                                                    

Sztafeta 4: Króla Stefana Batorego                   - Stefanowska                  

 
 Obok tyw. twardego składu  sztafety, w biegu będą mogli wziąć udział inni biegacze, jako osoby towarzyszące i wspierające. Mogą to być przedstawiciele społeczności lokalnej lub społeczności rowerowo – biegowej, klubów sportowych,  osoby prywatne itp. Nie mniej jednak nie podlegają oni zasadom powyższym Biegu Pocztyliona co do transportu, odpoczynku         i wyżywienia. Przystępując do biegu, osoby te podporządkowują się regułom  i dyscyplinie, jaka obowiązuje wszystkich uczestników twardej sztafety. Podczas przebiegu sztafety zostanie uruchomiona Poczta Polowa.

                                                                                                                                                                                                                                  W miejscach wypracowanych przez organizatora i społeczności lokalnych zostanie zorganizowana mobilna wystawa  Banku Pocztowego       "W drodze do niepodległości''.

 

W miejscach tych wystawiona zostanie skrzynka pocztowa na prace związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Prace zostaną przekazane organizatorowi biegu celem oceny i uhonorowania najlepszych prac. Informacja o akcji zostanie przekazana do lokalnej społeczności i w porozumieniu  przez organizatora. We współpracy z „Fundacją Pocztowy Dar” zostanie przeprowadzona akcja, której zakres zostanie szczegółowo omówiony z zarządem fundacji.

Istnieje możliwość reprezentowania uczestników wydarzenia podczas przebiegu sztafety w wyznaczonych miejscach w strojach z epoki, tożsamych z miejscem spotkania. / Gdańsk – strój 1939 r., Grunwald – XV w., Podlasie – XV/XVI w., trakt cesarski XIX w. Organizator rozważy możliwość reprezentacji na trasie wydarzenia grup rekonstrukcyjnych w tym grupy konnej husarii. Organizator biegu przewiduje aktywizację środowisk lokalnych celem pomocy w rozeznaniu trasy przebiegu sztafety. Organizator przewiduje w miejscach wyznaczonych a uwarunkowanych historycznie oddanie hołdu poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy jak również po wcześniejszym uzgodnieniu pozostawienie tablic, tabliczek czy innych znaków pamiątkowych.

Podczas przebiegu wydarzenia planowane są spotkania z grupami etnicznymi zamieszkującymi Podlasie tj. Tatarami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami, Żydami, Ormianami, Romami, wyznawcami katolicyzmu, judaizmu, prawosławia oraz islamu. Podczas przebiegu wydarzenia sztafeta III Bieg Poczty-liona odwiedzi miejsca związane z historią walki           o niepodległość Polski. 

Zainteresowani udziałem w biegu proszeni są o zgłaszanie sie pocztą e-mail na adres:

polonia-wien@paka-s.eu
Patronaty Honorowe

Partnerzy i sponsorzy